Minggu, 27 September 2015

CARA MENGGUNAKAN XML DAN XSLT PADA WEBSITE

CARA MENGGUNAKAN XSLT DAN XML 

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) adalah sebuah style sheet untuk merubah dokumen pada XML agar dapat ditampilkan pada layar.


XSLT merubah atau mentransformasikan dokumen XML melalui dua proses, iaitu:

1. Proses perubahan struktur, meliputi proses pengumpulan, pengurutan dan pengelompokan data serta manipulasi tag dan atribut lain.
2. Proses perubahan output, iaitu proses untuk memaparkan maklumat pada skrin pelayar.
XSLT merubah atau mentransformasikan XML yang hasilnya akan menjadi data dengan format XML dengan format baru atau format HTML.

bagian-bagian pada dokumen XML diantaranya sebagai berikut:

1. Header (bahagian kepala dari maklumat yang ditulis)
Contoh format header XML: <? Xml version = "1.0" encoding = "iso-8859-1"?>. Dalam contoh tersebut terlihat pada header bahawa versi dari dokumen XML iaitu 1.0 dan encodingnya iaitu iso-8859-1.

2. Processing instruction atau elemen perintah
Contoh:    <?xml_stylesheet
                 type=”text/xsl”
                 href=”website.xsl”
                 ?>
Pada contoh di atas merupakan processing instruction, dengan typenya adalah text atau XSL. Dihubungkan dengan dokumen XSL bernama website.xsl. Perintah pemprosesan dokumen ditulis diantara tanda "<?" Dan "?>".

3. Root node, yaitu node pada bahagian paling luar dari dokumen XML serta node ini hanya ada satu pada dokumen XML. contoh:
<surat
Subyek=”Salam sejahtera bagi Anda semua”
Pengirim= “Ahmeyira”>
<!-ini adalah komen- ->
<Alinea id=1”Salam sejahtera</Alinea>
<Alinea id=2”Tinjauan mengenai isi website ini</Alinea>
4. Atribut node, yaitu node yang ditulis dengan tanda “<” dan ditutup dengan tanda “>” setelah nama tag. Pada contoh di atas (point 3) atribut node adalah pada bagian Subyek dan pengirim, yaitu pada tulisan:
Subyek=”Salam sejahtera bagi Anda semua”
Pengirim= “Ahmeyira”>
5. Komen dimana bagian komen ini tak ditampilkan pada layar
6. Element node

Dalam penulisan XML hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Format untuk menulis heading pada dokumen xml:
<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-1”?>.
2. Dokumen XML secara keseluruhan disimpan dalam root tag.
3. Root tag memungkinkan mempunyai tag lagi di dalamnya, yang dinamakan child tag, dan pada child tag didalamnya memungkinkan memiliki tag lagi yang dinamakan sub child tag.
4. Penulisan elemen tag mempunyai awal dan penutup, elemen tag awal ditulis menggunakan tanda “<...>” dan tag penutup ditulis dengan tanda “</...>”.
5. Pada dokumen XML penulisan kata harus memperhatikan penggunaan huruf besar dan huruf kecil sebab dokumen XML mempunyai sifat case sensitive, penggunaan huruf besar dan huruf kecil harus sama persisi antara tag pembuka dan tag penutup. Contohnya seperti:
tag <Anda> harus diakhiri atau ditutup dengan tag </Anda>
tag <anda> harus diakhiri atau ditutup dengan tag </anda>
tag <aNDA> harus diakhiri atau ditutup dengan tag </aNDA>
6. Spasi pada dokumen XML akan ditampilkan seperti yang ditulis pada isi data.

CARA MENGGUNAKAN XML DAN XSLT PADA WEBSITE Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Marivany . alwi

0 komentar:

Posting Komentar

Demi kenyamanan bersama, tidak boleh memasang link dalam bentuk apapun, komentar yang berisi link tidak akan diterbitkan
Terimakasih

Direktori

direktori weblogger
Direktori WeBlog Indonesia